Deklaracja dostępności

Wstęp

Szkoła Podstawowa im. Cypriana Godebskiego w Raszynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron internetowych: https://spraszyn.pl oraz https://spraszyn.bip.net.pl Szkoły Podstawowej im. Cypriana Godebskiego w Raszynie.

Data publikacji strony internetowej: 23.10.2011 r. Data publikacji strony BIP: 02.12.2005 r..
Data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej: 19.03.2021 r.. Data ostatniej istotnej aktualizacji strony BIP: 10.12.2020 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jest częściowo niezgodna: filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych i słabosłyszących, część plików nie jest dostępna cyfrowo. Materiały te zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Brak formularzy kontaktowych. Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych, tj.:

Ctrl++ (powiększenie)

Ctrl+- (pomniejszenie)

Ctrl+0 (rozmiar pierwotny)

F11 (tryb pełnoekranowy)

Ctrl+A (zaznaczenie wszystkiego)

Ctrl+C (kopiowanie)

Ctrl+S (zapisanie strony)

Ctrl+F (szukanie na stronie)

Ctrl+P (drukowanie)

Ctrl+I (informacje o stronie)

Ctrl+Shift+Q (zamknięcie)

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły pod adresem email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 715-99-10. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa im. Cypriana Godebskiego w Raszynie posiada dwie lokalizacje:

  1. Budynek szkoły przy ul. Szkolnej 2

Do budynku prowadzą trzy główne wejścia - dwa od ul. Szkolnej i jedno od ul. Unii Europejskiej 1. Ponadto istnieją: wejście od strony parkingu i wejście od strony boiska szkolnego.

Do wejść prowadzą schody. Na schodach wejścia od strony parkingu wewnętrznego przygotowano podjazd dla wózków.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze budynku.

Toaleta dla niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku.

Przed budynkiem wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego.

Sekretariat znajduje się po lewej stronie od wejścia głównego.

  1. Budynek szkoły przy ul. Unii Europejskiej 1

Do budynku prowadzą dwa główne wejścia od ul. Unii Europejskiej w tym jedno przez szatnię. Ponadto istnieją: wejście od strony parkingu i wejście do bloku sportowego, z wydzielonego dziedzińca. Do szkoły prowadzą dwa wejścia w tym jedno z podjazdem dla wózków.

Do wejścia głównego prowadzą schody. Podjazd dla wózków znajduje się przy schodach.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

W budynku jest winda.

Sekretariat znajduje się po lewej stronie od wejścia głównego.

Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze budynku.

Toaleta dla niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku.

Przy budynku wyznaczono miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego.